Prawa dziecka

Istotna kwestię w rozpatrywaniu praw człowieka stanowi ich uniwersalność stanowiąca podmiot troski całej społeczności międzynarodowej. W związku z powyższym owa społeczność powinna dołożyć wszelkich starań na wzmocnienie odpowiedzialności za los każdej osoby ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Prawa dziecka stanowią jeden z typów praw człowieka, w których dziecko stanowi podmiot do korzystania z tych praw. Ograniczenia jakie wynikają z braku samodzielności jednostki i jego naturalnego rozwoju i niedojrzałości powinny stać się impulsem, aby w sposób szczególny zadbać o małoletnich. Najwyższym dokumentem w hierarchii polskich podstaw normatywnych jest Konstytucja. W jej regulacjach znajdują się liczne zapisy, których zadaniem jest ochrona praw dziecka. Dokument obowiązujący od 2 kwietnia 1997 roku zawiera artykuły regulujące zarówno prawa i obowiązki dziecka jak i wynikające z ich nieprzestrzegania konsekwencje. Ponadto w art. 18 Konstytucji zawarto zapis ustanawiający małżeństwo jako związek dwojga ludzi przeciwnej płci (kobiety i mężczyzny), macierzyństwo i rodzicielstwo za obiekt szczególnej ochrony Rzeczypospolitej polskiej. W myśl przepisów Konstytucji rodzice otrzymują prawo do wychowania swojego dziecka zgodnie z przekonaniami jakie są im najbliższe. Art. 48 ust. 1 odnosi się do wychowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności sumienia, przekonań i wyznania.

trybunal-konstytucyjny

Ponadto w art. 53 ust. 3 zawarto zapis zobowiązujący rodziców do zapewnienia swoim dzieciom nauczania i wychowania moralnego, etycznego i religijnego. Kolejne istotne dla dziecka regulacje zawarte są w art. 72 ust. 1, który odnosi się do zapewnienia dziecku szczególnej ochrony przed doznaniem okrucieństwa, przemocy i demoralizacji. Żaden człowiek nie może być poddawany torturom, a także poniżaniu i karom cielesnym. Godność człowieka wyraża się w szacunku do jego postaw i poglądów. Jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych jest ochrona prawna rodziny. Stosowne regulacje tej problematyki zawierają się w ustawach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Cywilnego, karnego i Kodeksu Pracy