klauzule-niedozwolone-prawo-technologie

Klauzule niedozwolone wg. Prawa

Istnienie klauzuli niedozwolonych w czasach obecnych modernizuje wiele umów dotyczących ubezpieczeń, wykonawstwa i sprzedaży. Wielu zapewne powie, że te umowy powinny spełniać jedynie standardy zawarte w ustawie nie byłoby problemów. Lecz to wszystko nie wygląda aż tak prosto. No bo świat się zmienia, technologie się zmieniają i wraz z nimi powinny zmieniać się normy prawne i to w tempie akuratnym. Lecz tak nie jest, bo pewne procesy dotyczące uchwalania ustaw muszą swoje trwać.

Klauzule w nowych technologiach

Inaczej ten proces przebiega w przypadku wprowadzania nowych technologii. Jednym słowem dość szybko pojawiają się nowego rodzaju laptopy i smartfony. Nowe technologie odnośnie domu też. Obecnie można kontrolować wiele funkcji domu smartfonem i co najistotniejsze złodzieje mają trochę łatwiej jeśli chodzi o dostanie się do domu. No bo mogą się dostać do niego przez okno otwierane elektrycznie. Tego typu zmiany powinny też znajdować odzwierciedlenie w przepisach i w rodzajach umów. Jednym słowem polisa ubezpieczeniowa powinna uwzględniać właśnie te typy przestępstw, bo jeśli ich nie uwzględnia to osoba poszkodowana zostaje z niczym. Dlatego część firm ubezpieczeniowych uwzględnia więcej rodzajów szkodliwych zdarzeń w dokumencie na podstawie którego dostajemy odszkodowanie. No ale wtedy ubezpieczenie kosztuje też nas więcej. Lecz warto zapłacić więcej by mieć odszkodowanie gdy dojdzie do tego nietypowego wypadku lub nowego rodzaju kradzieży. Jednym słowem warto o wielu detalach pomyśleć i na forach internetowych znaleźć firmę ubezpieczeniową, która nas nie oszuka i da odszkodowanie wtedy kiedy spotka nas coś nietypowego i niemiłego.

gospodarka prognozy na 2018

Rodzaje oszustw podatkowych

Są różne rodzaje oszustw podatkowych. Literatura przedmiotu najczęściej rozróżnia unikanie płacenia podatku oraz zaniżanie wysokości podatku, który powinien być opłacony. Niemniej jednak, w polskim prawie podatkowym oszustwo podatkowe charakteryzuje się jednym zasadniczym kryterium, jakim jest świadome łamanie prawa podatkowego. Unikanie podatku nie jest to nic innego jak świadome odwlekanie pewnych działań, zmierzających do wywiązania się z obowiązku podatkowego. Takie zwlekanie z uiszczeniem podatku może przybrać formę celowego poszukiwania ewentualnych luk prawnych, które pozwolą zmniejszyć wysokość obciążenia podatkiem lub być może w ogóle go uniknąć w danym okresie czasu.

Wyprowadzanie podatku za granicę

Przykładem takich działań jest chociażby odwlekanie zakupu opodatkowanych dóbr bądź odmowa przyjęcia spadku. Unikanie podatku w szczególności ma miejsce w przypadku rozbudowanych międzynarodowych stosunków gospodarczych, gdyż ze względu na różnice w przepisach podatkowych obowiązujących w poszczególnych krajach, trudniej jest weryfikować poprawność rozliczeń z organami skarbowymi. W związku z powyższym unikanie podatków najczęściej przybiera jedną z dwóch form: unikania nałożenia podatku bądź unikania uregulowania podatku. Z kolei oszustwa podatkowe charakteryzują się celowymi działaniami podejmowanymi w celu uniknięcia konieczności płacenia podatku bądź zaniżenia jego wysokości, a co istotne są to działania, które są karane z racji obowiązujących przepisów prawa. Przykładem takich zachowań jest chociażby składanie niezgodnych z prawem deklaracji podatkowych oraz sporządzanie fałszywych dokumentów. Z kolei celowe uchylanie się od opodatkowania, które można nazwać oszustwem podatkowym, polega między innymi na podejmowaniu takich działań, na skutek których podatnik płaci mniejszy podatek niż powinien, gdyż na przykład ukrył przed organami podatkowymi dochody lub informacje.

Kupowanie „lewych” faktur

Klasycznym przykład oszustw podatkowych, to tak zwane kupowanie faktur. Polega ono na tym, że przedsiębiorca płaci innemu przedsiębiorcy za „przysługę” polegającą na wystawieniu faktur za zakupy, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Tym sposobem przedsiębiorca, który kupił faktury zmniejsza wysokość uzyskanego przez siebie przychodu, a tym samym obniża się wysokość podatku, który jest do zapłaty. Aby zminimalizować ryzyko wykrycia tego procederu podczas kontroli skarbowej, przedsiębiorcy starają się jak najbardziej zbliżyć stan faktyczny dóbr firmy do stanu z wystawionych faktur. Na szczęście rzetelny urzędnik, który weryfikuje czy faktury dokumentują realny stan przedmiotów w firmie czy też ma do czynienia z fikcją, jest w stanie wykryć różnicę, a tym samym wykryć oszustwo. Z drugiej strony faktura fikcyjna jest wystawiana według takich samych wymogów formalnych, które nakłada prawo, jak faktura prawdziwa, więc fizycznie faktury te niczym się nie różnią. Dlatego jeśli fikcyjne faktury zostały wystawione nie za przedmioty czy sprzęty, ale za usługi, to wówczas bardzo trudno wykryć oszustwo podatkowe.

 

Prawa dziecka

Istotna kwestię w rozpatrywaniu praw człowieka stanowi ich uniwersalność stanowiąca podmiot troski całej społeczności międzynarodowej. W związku z powyższym owa społeczność powinna dołożyć wszelkich starań na wzmocnienie odpowiedzialności za los każdej osoby ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Prawa dziecka stanowią jeden z typów praw człowieka, w których dziecko stanowi podmiot do korzystania z tych praw. Ograniczenia jakie wynikają z braku samodzielności jednostki i jego naturalnego rozwoju i niedojrzałości powinny stać się impulsem, aby w sposób szczególny zadbać o małoletnich. Najwyższym dokumentem w hierarchii polskich podstaw normatywnych jest Konstytucja. W jej regulacjach znajdują się liczne zapisy, których zadaniem jest ochrona praw dziecka. Dokument obowiązujący od 2 kwietnia 1997 roku zawiera artykuły regulujące zarówno prawa i obowiązki dziecka jak i wynikające z ich nieprzestrzegania konsekwencje. Ponadto w art. 18 Konstytucji zawarto zapis ustanawiający małżeństwo jako związek dwojga ludzi przeciwnej płci (kobiety i mężczyzny), macierzyństwo i rodzicielstwo za obiekt szczególnej ochrony Rzeczypospolitej polskiej. W myśl przepisów Konstytucji rodzice otrzymują prawo do wychowania swojego dziecka zgodnie z przekonaniami jakie są im najbliższe. Art. 48 ust. 1 odnosi się do wychowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności sumienia, przekonań i wyznania.

trybunal-konstytucyjny

Ponadto w art. 53 ust. 3 zawarto zapis zobowiązujący rodziców do zapewnienia swoim dzieciom nauczania i wychowania moralnego, etycznego i religijnego. Kolejne istotne dla dziecka regulacje zawarte są w art. 72 ust. 1, który odnosi się do zapewnienia dziecku szczególnej ochrony przed doznaniem okrucieństwa, przemocy i demoralizacji. Żaden człowiek nie może być poddawany torturom, a także poniżaniu i karom cielesnym. Godność człowieka wyraża się w szacunku do jego postaw i poglądów. Jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych jest ochrona prawna rodziny. Stosowne regulacje tej problematyki zawierają się w ustawach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Cywilnego, karnego i Kodeksu Pracy

Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

W Nowym Roku spore zmiany z tytułu otrzymywanym dodatków dotyczą również nauczycieli. Tylko do 31.12.2017 roku mogą oni otrzymywać tak zwany dodatek mieszkaniowy. Należy jednak zaznaczyć, że z mocy prawa przepisy jakie bezpośrednio likwidują owy dodatek nie nakładają na dyrektorów placówek obowiązku wypowiadania tego świadczenia.

Zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, dodatek mieszkaniowy nie stanowi składnika wynagrodzenia, nie ma więc potrzeby wypowiedzenia warunków zatrudnienia nauczycieli. Jednakże dyrektor powinien powiadomić swoją kadrę pedagogiczną o zaistniałych zmianach. Na podstawie art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dyrektor placówki powinien pisemnie poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 roku nauczyciele tracą prawo do dodatku mieszkaniowego.

Kolejną istotną zmianą jest pozbawienie nauczycieli kontraktowych zasiłku na zagospodarowanie i prawa do zajmowania lokalu służbowego. Należy jednak zaznaczyć, że pośród licznych zmian w mocy pozostanie art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, odnoszący się do prawa otrzymywania tak zwanego zasiłku wiejskiego. Owy przepis bezpośrednio reguluje fakt, iż nauczycielowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście, które liczy do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele nie są zadowoleni ze zmian jakie nastały w Nowym Roku, widać, że liczne pisma i protesty tej grupy nie dały rezultatów. Czy słusznie pozbawia się nauczycieli dodatkowych pieniędzy?

darowizna podatek

Prawo podatkowe – dokąd trafiają podatki od darowizn?

Darowizna, jako przekazanie przez Darczyńcę, Obdarowanemu dobra materialnego w postaci środków pieniężnych, bądź przedmiotów – ruchomości, nieruchomości, posiadających określoną wartość, jest w prawie polskim opodatkowana.

Istnieją odstępstwa od tej zasady, mamy wtedy do czynienia z pierwszym stopniem pokrewieństwa, pomiędzy Darczyńcą, a Obdarowanym. W takim przypadku należy w odpowiednim (maksymalnie półrocznym) terminie od momentu zaistnienia umowy darowizny (przekazania środków), zgłosić we właściwym miejscu zamieszkania Obdarowanego Urzędzie Skarbowym zaistniałą sytuację podatkową. Warunkiem jest również wysokość kwoty darowizny, środki mniejsze od kwoty 9637 zł w tej grupie podatkowej są nieopodatkowane.

Kiedy darowizna wystąpi pomiędzy osobami spokrewnionymi w drugim stopniu lub pomiędzy osobami niespokrewnionymi (trzecia grupa podatkowa), kwotę darowizny wyższą od, odpowiednio wobec grup podatkowych 7276 zł oraz 4902 zł należy zgłosić właściwemu miejscu zamieszkania Obdarowanego Urzędowi Skarbowemu.

Urzędnicy mają określony termin na wydanie decyzji o dokładnej kwocie należnego podatku, w sytuacjach trudnych dla podatnika można zwrócić się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie płatności na raty. Możliwość taką nabywa się z chwilą upłynięcia terminu na wpłatę należnego podatku.

Podatki od spadków i darowizn, wpłacane przez osoby obdarowywane, wędrują na konta Urzędów Miast bądź gmin, paradoksalnie, nie tych właściwych miejscu zamieszkania osoby obdarowanej, lecz właściwych miejscu zameldowania osoby darującej. Jeśli więc Darczyńca i Obdarowany posiadają w dowodzie osobistym różne miejscowości zameldowania, urzędnicy, którzy wydawali decyzję o wysokości podatku, ustalili wysokość wpłaty, jaka wpłynie na konto „obcego” Urzędu.

prawo podatkowe jest uciazliwe dla przedsiebiorcow

Niejasne prawo podatkowe – ciągłe zmiany utrudniają życie przedsiębiorców

Bardzo wielu prowadzących małe i te nieco większe firmy chciałoby by prawo odnośnie zwrotu podatku VAT było możliwie jak najklarowniejsze. Lecz politycy, czyli ustawodawcy robią wiele by to utrudnić i by mieć pieniądze na programy socjalne, dzięki którym mogą zdobyć wyższe poparcie w społeczeństwie. Ta zasada tyczy się większości społeczeństwa, czyli głównie pracowników etatowych i ich rodzin. Ludzie tego typu wolą mieć etat i stały urlop i żonę wychowującą dzieci dzięki pakietom socjalnym. Rzecz jasna te realia prawne nie w każdym państwie są takie same, bo wiele zależy od tego jakiego typu ludzie dominują w danym społeczeństwie.

Jasne prawo podatkowe, ułatwi życie małych firm

W dość wielu przypadkach ludzie wolą mieć łatwość jeśli chodzi o prowadzenie swojego małego biznesu. Tam gdzie tacy wyborcy stanowią większość politycy pozyskują wyborców w inny sposób. Chodzi tu konkretnie o to, że gdy większość społeczeństwa są mali przedsiębiorcy, to ustawodawca powinien ułatwiać im funkcjonowanie. Jednym słowem powinien zabierać mniej w formie podatków, bo gdy zabiera zbyt wiele to wielu małych przedsiębiorców zamyka działalność gospodarczą i emigruje w celach zarobkowych tam gdzie zarabia się łatwiej. Rzecz jasna taka emigracja zarobkowa powinna być raczej ograniczoną co do regionu danego kraju lub konkretnych czasów, bo politycy muszą reagować na taką złą sytuacją zmianami w prawie podatkowym. No bo kraj nie może utracić swojego potencjału gospodarczego ze względu na pewne trudności powiązane ze zwrotami podatków lub ze zbyt niskimi zwrotami. Dlatego walka o głosy wyborców za pomocą pakietów socjalnych nie powinna mieć tego drugiego, niemiłego dla przedsiębiorców dna.

Prawo dotyczące komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia pojazdów to też ubezpieczenia dotyczące kierowców. Chodzi tu głównie o to, że ubezpieczenie OC auta zależy od wieku kierowcy i od pojemności silnika danego pojazdu, a nawet od jego mocy.. Kluczowe znaczenie ma też firma ubezpieczeniowa oraz zakres danej polisy ubezpieczeniowej.

Minimalny zakres ubezpieczenia

Rzecz jasna minimalny zakres określają ustawy, ale firmy ubezpieczeniowe biją się o klienta w rozmaity sposób. Zazwyczaj ta walka jest walką medialną i sprowadzają się do oferowania czegoś gratis, najczęściej jest to drobiazg którego nie oferują inne firmy ubezpieczeniowe lub niższa cena polisy. No ale liczy się też i to, że niższa cena to też znacznie więcej problemów jeśli chodzi o uzyskanie choćby akuratnego odszkodowania.

Prawno nie zawsze pomaga

Jednym słowem regulacje prawne nie zawsze zabezpieczają nas w należyty sposób. Lecz i w tym przypadku istnieją pomoce w postaci różnego rodzaju forów w internecie. Mowa tu konkretnie o tym, że ludzie opisują to co ich spotkało we wpisach. Czasami są to bardzo istotne wskazówki jeśli chodzi o wybór odpowiedniej taniej polisy. No bo dość wielu z nas chce mieć gwarancję tego, że odszkodowanie będzie wypłacone wtedy gdy nasz samochód zostanie uszkodzony z cudzej winy. Dlatego część z nas dość długo przegląda fora internetowe, po to by trafić dobrze z nowym ubezpieczycielem. Jednym słowem ma to być ubezpieczyciel który od dłuższego czasu działa na rynku lokalnym i ma bardzo mało wpadek związanych z nie wypłaceniem należności związanych z rodzajem polisy. Z tej właśnie przyczyny warto się zdać na firmę działającą od dłuższego czasu i w sposób właściwy. No bo to lepsze od patrzenia jedynie na cenę ubezpieczenia.